nuwanHerbal's blog | Herbal.LK

nuwanHerbal's blog

විටමින් කියන්නෙ මොනවද ?

Undefined

විටමින් කියන්නේ.. ශරීර වර්ධනයට හා ක්‍රියාකාරිත්වයට අත්‍යාවශ්‍ය කුඩා කාබනික සංයෝගයන්. ශරීරය තුළ නිපදවා ගන්න බැහැ.. ආහාර වලින් ගන්න ඕන..

* විටමින් වලින් කාර්යභාරයන් ගොඩාක් කරනව.. පොදුවේ ගත්තාම මෙහෙමයි..

Wickramarachchi Laboratories

English

We are proud to introduce a range of quality products by one of the leading herbal product manufacturer. Wickramarachchi Laboratories is a fully fledged institution with a range of more than 200 Ayurvedic products. They have a set of highly skilled and professional staff for R&D, manufacturing & quality control. 

ගැස්ට්‍රයිටිස් කියන්නේ වදයක්ද

Undefined

* වෙස් වලාගෙන ආ දේවාශිර්වාදයක් ?..
* මුලින්ම බලමු ගැස්ට්‍රයිටීස් ඇති වෙන්න හේතුවන හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය තියෙන්නේ ඇයි කියලා..

Back to Top