කරපිංචා සහ කුරුදු Capsule | Herbal.LK

කරපිංචා සහ කුරුදු Capsule
List price: LKR 0.00
Price: LKR 1,950.00
SKU: BBL-015-0018-02

Description

කොලෙස්ටරෝල් අද බහුල වශයෙන් සමාජයේ ඇසෙන රෝගී තත්වයක්. විශේෂයෙන් ශරීර අභ්‍යන්තරයේ මේද ප්‍රතිශතය වර්ධනය වීම හේතුවෙන් කොලෙස්ටරෝල් තත්වයන් ඇති වේ .විශේෂයෙන් කුරුදු , කරපිංචා ,වැනි ස්වභාවික යෙදවුම් මගින් මෙම තත්වයන් පාලනය කරගත හැකියි.

කුරුදු , කරපිංචා අන්තර්ගත කොලෙස්ටෝරෝල් වලට භාවිතා කල හැකි ප්‍රබලයෙක්    

     250mg

    1690/-

    90 Capsule

Back to Top