කරපිංචා සහ සුදුළුණු Capsule | Herbal.LK

කරපිංචා සහ සුදුළුණු Capsule
List price: LKR 0.00
Price: LKR 1,950.00
SKU: BBL-015-0011-02

Description

*අතීසාරය, මලබද්ධය සහ පාචනය සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට එය උපකාරී වේ. ...

* ඔක්කාරය සමනය කරයි.

*බැක්ටීරියා ඉවත් කරයි.

*දියවැඩියා රෝගීන්ට.

*ඇස් පෙනීම සඳහා.

*මානසික ආතතිය අඩු කිරීම.

*තුවාල, පිලිස්සුම් සහ සමේ පිපිරීම් සුව කරයි.

* මේදය අඩු කිරීමට

හදවත ආශ්‍රිත රෝග සදහා විශේෂිත වූ නිෂ්පාදනයක් ..

250mg

1690/-

90 Capsule

Back to Top