පිටවක්කා Capsule | Herbal.LK

පිටවක්කා Capsule
List price: LKR 0.00
Price: LKR 1,950.00
SKU: BBL-015-0013-02

Description

ඖෂධ ගුනය ඉතා ඉහල ශාකයකි. ලෙඩරෝග ගනනාවකට ප්‍රයෝජනවත් වන මෙම ශාකය ඉංග්‍රීසියෙන් Stone Breaker නමින් ද, අප ව්‍යවහාරයේ බිම් නෙල්ලි ලෙසින්ද හදුන්වනු ලබයි.

පිටවක්කා සුදුසු කුමන රෝගයන්ටද අක්මාවට සෙංගමාලයට (කහ උන) දියවැඩියාව පාලනයට දිලීර, වෛරස්, බැක්ටීරියා ආසාදන වකුගඩුවල ගල් ඉවත්කිරීමට ක්ශයරෝගය පීනස /  සෙම් රෝග මලබද්දය මුත්‍රා ආසාදනයන් පනු රෝග වලට

250mg

1690/-

90 Capsule

Back to Top