මී සොබා ආලේපය (30g) Mee Herbal Balm | Herbal.LK

මී සොබා ආලේපය 30g   Mee Herbal Balm
මී සොබා ආලේපය (30g) Mee Herbal Balm
List price: LKR 0.00
Price: LKR 650.00
SKU: SEPMHB001

Description

 

මෙය පැරණි රජ දවස වෛද්‍යවරුන් පරිහරණය කල අත් බෙහෙතකි.සියලු බෙහෙත් සදහා යොදා ගන්නා මී ශාකයේ තෙල් අනෙකුත් සුගන්ධ ශාක වන කුරුදු හා සේර තෙල් සමග සංයෝග කර ඇත.
මෙය බාහිර ආලේපයක් වශයෙන් ඉතා සුදුසුය.
Back to Top