වැල්පෙනෙල Capsule | Herbal.LK

වැල්පෙනෙල Capsule
List price: LKR 0.00
Price: LKR 1,690.00
SKU: BBL-015-0017-01

Description

වැල්පෙනෙල

* ලිංගික ශක්තිය වැඩි කරගැනීමට

* පිටුපස සහ සන්ධි වේදනා සදහා

* සෞඛ්‍ය සම්පන්න සමක් ලබාගන්න

* ස්නායු ආබාධ සදහා

* පාචනය

වැනි අවස්ථාවන් සදහා භාවිතා කල හැකි හෙල ඔසුවක්. ප්‍රධානව පුරුෂ ශක්තිය වර්ධනය සදහා ඉලක්ක ගත කල හැකි අනර්ඝ ඔසුවක්.

වැල්පෙනෙල වගේ ස්වභාවික නිෂ්පාදන භාවිතා කල හැකි නම් එවන් අතුරු ආබාධ වලින් වැලකි සිටින්න පුළුවන්.

     250mg

    1690/-

    90 Capsule

Back to Top