හෙළ සුවය කැද වට්ටෝරුව | Herbal.LK

හෙළ සුවය කැද වට්ටෝරුව
හෙළ සුවය කැද වට්ටෝරුව
List price: LKR 0.00
Price: LKR 700.00
SKU: HSY-KEW-001-03

Description

හෙළ සුවය ඖෂධීය කැද (කොළ)

හෙළ සුවය ඖෂධීය කැද (සුදු)

හෙළ සුවය ඖෂධීය කැද (නිල්)

ඕලු හාල් කැඳ

පොරි කැඳ

අත්තික්කා පානය

Back to Top