හෙළසුවය බටපොලැල් සහල් (සුදු) | Herbal.LK

බටපොලැල් සහල්
හෙළසුවය බටපොලැල් සහල් (සුදු)
List price: LKR 0.00
Price: LKR 340.00
SKU: HSYBTP001

Description

බටපොලැල් සහල්  අක්මාවේ එන්සයිම ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් විශාල මෙහෙයක් ඉටු කරනු ලබයි.
පිළිකාකාරක සහ අනිකුත් විෂ රසායන ඉවත් කිරීමට දායක වනවා මෙන්ම  දියවැඩියා රෝගීන්ටද සුදුසුය.

 

Back to Top