මී මැසි පරාග
මී මැසි පරාග (50g) Bee Pollen
List price: LKR 0.00
Price: LKR 300.00
SKU: CBHBPL022

Description

දිනපතා මුහුණේ ගැල්වීමෙන් මුහුණ පැහැපත් වේ.
ලප කැළැල් නැති වේ.
දිදුලන සමක් ලබා දේ.
ආහාරයක් වශයෙන්ද භාවිතා කල හැක.
කුඩා දරුවන්ටද සුදුසුය.

Back to Top