හෙළ සුවය කැද වට්ටෝරුව | Herbal.LK

හෙළ සුවය කැද වට්ටෝරුව
හෙළ සුවය කැද වට්ටෝරුව
List price: LKR 0.00
Price: LKR 565.00
SKU: HSY-KEW-001-01

Description

හෙළ සුවය ඖෂධීය කැද (කොළ)

හෙළ සුවය ඖෂධීය කැද (සුදු)

හෙළ සුවය ඖෂධීය කැද (නිල්)

ඕලු හාල් කැඳ

පොරි කැඳ

අත්තික්කා පානය

Back to Top
Herbal.LK | Online Ayurveda Store | Herbal.LK

Ayubowan

We are performing scheduled maintenance. Sorry for the inconvenience, We will be back online shortly.