මී පැණි වද 250g | Herbal.LK

මී පැණි වද 250g
මී පැණි වද 250g
List price: LKR 0.00
Price: LKR 1,000.00
Awaiting Stock
View
SKU: CBH-BHC-006-01

Description

මී පැණි වද 100% ක් ම ස්වභාවික අහාරයකි.ප්‍රණිතය.දිනපතා රස බැලිය හැකි පෝෂණය සහ ඖෂධීය ගුණයෙන් ඉහල රසවත්  අහාරයකි.මිනිස් සිරුරට අවශ්‍ය සියලු පදාර්ථයන් සහිතය.

Back to Top