කළු හීනටි (1Kg)
කළු හීනටි (1Kg)
List price: LKR 0.00
Price: LKR 240.00
SKU: EFTKHT001

Description

කළු හීනටි සහල විෂ වෙදකම සදහා භාවිතා  කරනු ලබන සහලකි.
මෙම සහල මගින් කාය ශක්තිය ලබා දෙනු ලබයි.
දියවැඩියාව සුව කරයි.
ශරීරයේ විස නසයි.
ආසාත්මිකතා වලින් වලක්වනු ලබයි.

 

Back to Top