ඕලු හාල් කැඳ | Page 2 | Herbal.LK

ඕලු හාල් කැඳ
ඕලු හාල් කැඳ
List price: LKR 0.00
Price: LKR 110.00
SKU: HSY-KND-005

Description

මෙම කැද වට්ටෝරුව අක්මාවේ රෝග සදහා විශේෂිතයි.අක්මාවේ තෙල් තැන්පත් වීම ඇතුළු අනෙකුත් රෝග සදහා විශේෂිතයි.
මෙම සියළු සහල් වර්ග මව් කිරි වල පෝෂණ ගුණය වැඩි කරවයි.මව්වරුන්ගේ කිරි ජනනය කරවයි.ස්වභාවික ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කරවන අතර ශරීරයේ විෂ අයින් කරවයි.

Back to Top