ඖෂධීය පානය | Herbal.LK

ඖෂධීය පානය. Herbal drink. jack fruit niutrition.
ඖෂධීය පානය
List price: LKR 0.00
Price: LKR 120.00
SKU: KOS-OPN-013

Description

දියවැඩියාව කොලෙස්ටරෝල්, අධි රුධිර පීඩනය, පිළිකා සඳහා ප්‍රත්‍යක්‍ෂයි.

අඩංගු ද්‍රව්‍ය : කාබනික වගාවෙන් පෝෂණය වු මසුරන්,  දික්වී, ගොඩහීනැටි, සුදුහීනැටි සහල්

Back to Top