රුවන කාටිලේජ වර්ධකය | Herbal.LK

රුවන කාටිලේජ වර්ධකය
රුවන කාටිලේජ වර්ධකය
List price: LKR 0.00
Price: LKR 500.00
SKU: RUO-KWD-002-01

Description

පුරාණ රහස් වට්ටෝරුවකට අනුව නිපදවා ඇති ශාකසාර ඖෂධයකි.ගෙවී ගිය කාටිලේජ වර්ධනය කරයි.සන්ධිගත වේදනා, තුනටිය වේදනා, උළුක්කු,ඉදිමුම්,භග්න(කැඩුම්,බිදුම්)ආදී සියලු වාත රෝග සදහා ප්‍රත්‍යක්ෂ ඖෂධයකි.කළුදුරු රත් හදුන් සුදු හඳුන්  වැල්මදට ආදිය අඩංගු වේ.

Back to Top