රුවන මූල නිවාරණය | Herbal.LK

රුවන මූල නිවාරණය
රුවන මූල නිවාරණය
List price: LKR 0.00
Price: LKR 325.00
Awaiting Stock
View
SKU: RUOMLN004

Description

විටෙක පිඩාකාරි තත්වයන් ගෙන දෙන ආයුර්වේදයේ මහා රෝගයක් ලෙස ගැනෙන අර්ශස් රෝගයට ඔබ කොතෙක් ප්‍රතිකාර ලබා ගත්තද මේ වන තුරු නිට්ටාවටම සුව නොවූ ඔබ සදහාම නිපදවූ ඖෂධයකි රුවන මූල නිවාරණය.

ආයුර්වේද ඖෂධිය ගුණයෙන් අනුන හුලංකීරිය,කෙසෙල් බෝඩ,වැටකෙයියා බෝඩ,ලාවුලු මද සහ බෙලි පොතු ආදිය අඩංගුය.මෙම ඖෂධය ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශවයටම භාවිතා කල හැකිය.
 

Back to Top