වේදනා නාශක තෛලය | Herbal.LK

වේදනා නාශක තෛලය
වේදනා නාශක තෛලය
List price: LKR 0.00
Price: LKR 150.00
Awaiting Stock
View
SKU: RUO-WDN-007-01

Description

රුවන වේදනා නාශක තෛලය මස්පිඬු වේදනාව, තුනටිය කැක්කුම, සන්ධිගත වේදනා, ආතරයිටිස්, උලුක්කුව,ඉදිමුම,භග්න,(කැඩුම් බිදුම් )නහර ගැට ගැසීම, සියළුම වාත වේදනා, තැල්ම,ඇවිලිල්ල,යනාදිය සදහා ප්‍රත්‍යක්ෂ ඖෂධයකි.

Back to Top